!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Information från styrelsemöte 2018 06 18

2018-07-01

Brandsäkerhet

Styrelsen har låtit Brandsäkra göra en genomgång av fastigheterna. I stort har vi en god brandsäkerhet men utifrån genomgången finns det några punkter vi behöver åtgärda, t ex brandtätning efter tidigare hålupptagning, byte av gasfjädrar, samt Vi behöver bland annat sätta upp skyltar att brandutgång inte får blockeras (dörr bredvid 88ans entré).

Garagestädning. 

Garaget är smutsigt och styrelsen har beslutat att beställa en städning via SBC. Vi kommer att meddela de som har garageplats i god tid så att bilarna kan flyttas.

Passersystem

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att byta det nuvarande passersystemet men det visar sig svårt att få in offerter. Vi har därför beslutat att börja med ett digitalt system för uthyrning av gästlägenhet.

Avtalet med HA Recycling

Styrelsen har beslutat säga upp avtalet med HA recycling (Veolia) och kommer att återgå till tidigare leverantör Suez. Kostnaden är ungefär lika men vi hoppas på bättre service igen. Observera att alla behöver hjälpas åt för att det ska vara snyggt i soprummet. Till exempel måste man vika ihop kartonger annars fylls kärlen mycket fort.

Innergården

Grannföreningen har svarat och är positivt intresserade att rusta upp innergården. Vi kommer att ordna ett gemensamt möte och diskutera vad som skall/kan göras med innergården.

Sopsugssamfälligenheten

Sjöstadens samfällighetsförening kommer att övertas av kommunen. Bygglov för ny sopsuganläggning i området är godkänd. Det har även tagits fram en krisplan för vilka åtgärder som behöver vidtas vid långa driftsstopp i sopsuganläggningen.

Strategisk partnering rörande energiåtgärder

Styrelsen har skrivit under en avsiktsförklaring att delta i detta projekt rörande energiåtgärder i Hammarby Sjöstad.

Principer vid andrahandsuthyrning
Vid framtida uthyrningar ska bostadsrättsinnehavaren förse hyresgästen med föreningens trivselregler och stadgar. Vi har även beslutat att våra trivselregler (som finns på föreningens hemsida).

Uppdrag enligt årsstämman
Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp för kommande internetlösning för fastigheten enligt en motion från Mikael Rosander. Inga övriga medlemmar har anmält intresse att delta i arbetsgruppen. Därför bildar Jan Tufvander, Annelie Sonnerby Nylander och Mikael Rosander en arbetsgrupp och möte hålls i början av september.

Gästlägenheten över sommaren

Första två veckorna i juli hanterar Joachim Sunnanbo. Det är ingen medlem som anmält intresse för att administrera bokningar de två sista veckorna därför kommer lägenheten inte finnas tillgänglig för uthyrning.

Höstens styrelsemöten

27/8, 24/9,15/10, 19/11,17/12 glögg den 6/12, kl 19.00 – 21.00. Vill medlem lyfta något till styrelsen är det lämpligt att höra av sig en vecka före mötet.

Styrelsen

 

 

Styrelsemöten hösten 2018 + Glögg!

2018-06-19

Här kommer datum för höstens styrelsemöten. Vill du som medlem lyfta något till styrelsen är det lämpligt att höra av sig en vecka före nästa möte.

27/8, 24/9, 15/10, 19/11, 17/12 - alltid en måndag och alltid kl. 19.00 - ca 20.30.

Den sedvanliga GLÖGGAFTONEN är planerad till torsdag den 6 december, varmt välkomna.

Budget 2018 och flerårsplan för budget

2018-06-11

Nu ligger det två nya dokument under fliken ekonomi. Dels budgeten för år 2018 dels en flerårsplan rörande budgeten för bostadsrättsföreningen.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 14 maj

2018-05-22

Innergården

Styrelsen har tillsammans med grannföreningen Sjöstadsviken intresse av att förbättra den gemensamma innergården. Vi har nu tagit fram förslag till landskapsarkitekt och ska tillsammans med den andra föreningen diskutera vilka åtgärder vi skulle vilja genomföra för att sedan anlita en landskapsarkitekt som kan ge oss ett kostnadsförslag.

Proloc säkerhetsdörrark

Brf Sjöstadsparterren är medlem i Sjöstadens ekonomiska förening som har avtal med Proloc. Styrelsen beslutade att delge föreningens medlemmar erbjudandet om att teckna avtal om installation av säkerhetsdörr.

Långtidsbudget

Styrelsen behandlade ett förslag till långtidsbudget. Några smärre justeringar skall göras till nästa möte. Därefter kommer den att läggas ut på föreningens hemsida.

Uppdrag enligt årsstämman
Styrelsen har enligt uppdrag från stämman inrättat en arbetsgrupp för internetlösning för fastigheten. Första mötet i gruppen ska hållas i början av september. Ytterligare deltagare i arbetsgruppen är välkomna att anmäla intresse till janjoh33@gmail.com.

Gästlägenheten över sommaren
En medlem i styrelsen hanterar uthyrning av gästlägenheten de två första veckorna i juli. En förfrågan har gått ut via föreningens hemsida om någon kan tänka sig ta över uthyrningen de två övriga veckorna. Om ingen anmäler sig kommer gästlägenheten inte att kunna bokas de sista två veckorna i juli.

Styrelsen

Proloc säkerhetsdörr

2018-05-16

Nu ligger ett erbjudande om att teckna avtal för installation av säkerhetsdörr i era postfack.

Styrelsen

Gästlägenheten under sommaren

2018-05-16

 

Gästlägenheten hanteras för närvarande av en medlem i föreningen. Under juli månad finns hen inte på plats att sköta alla bokningar. Joachim Sunnanbo kommer ta över uthyrningen de två första veckorna i juli.

Nu undrar vi om någon kan ta på sig att sköta bokningen de två sista veckorna i juli. Anmäl i så fall intresse till: janjoh33@gmail.com

Om ingen anmäler intresse kommer gästlägenheten att hållas stängd nämnda veckor.

 

Styrelsen

Arbetsgrupp ny IT leverantör

2018-05-14

I arbetsgruppen ingår för närvarande: Mikael Rosander, Jan Tufvander och Annelie Sonnerby Nylander.

Om det finns ytterligare personer som vill ingå i arbetsgruppen anmäl er till Jan-Eric Johansson på följande mailadress: janjoh33@gmail.com

Arbetsgruppen håller sitt första möte i början av september.

 

Protokoll från senaste årsstämman finns nu på hemsidan

2018-05-13

Mobil miljöstation

2018-01-29

1. Hammarby Sjöstad - Jan Inghes torg, kl. 17-17.45
2. Hammarby Sjöstad - Korphoppsgatan 9, kl. 18-18.45

 

 

 

 

 

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Ställ inte saker i trapphuset!

2017-08-16

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB


Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.