!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Garagestädning!!!

2018-09-18

Observera att vi har beställt garagestädning från kl. 8.00:

  • Tisdagen den 2 oktober

Vänligen parkera din bil på annan plats denna dag.

Styrelsen

ElectriCITY

2018-09-04

ElectriCITY är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i samarbete med företag, forskare och Stockholm Stad.

ElectriCITY har till syfte att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling, dvs Hammarby Sjöstad 2.0. Vi omsätter klimatavtalet i Paris, det nationella klimatramverket och Stockholm stads klimatmål i handfasta lokala energi- och miljöåtgärder.

Vi sätter klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och bidra till att Stockholm lyckas nå målet att bli en fossilfri stad år 2040. Vår styrka är att vi har ledande företag, forskningsinstitutioner och kommunala förvaltningar som medlemmar och partners i vår organisation.

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har sedan några år tillbaka i samarbete med Sjöstadsföreningen och Miljöförvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att engagera bostadsrättsföreningarna och de boende i Sjöstaden i arbetet med konkreta energi- och klimatåtgärder. Hammarby Sjöstad är nu en demostad med ett antal testbäddar inom smart energi, hållbara transporter och delningsekonomi.

http://hammarbysjostad20.se/

Information från styrelsemöte 27/8 2018

2018-09-04

Föreningen har beviljats stöd för installation av sex laddplatser. Arbete pågår via ElectriCity på att ta fram lämpligt förslag på placering av dessa laddare, installation sker under hösten. ElectriCity arbetar också med energibesparande åtgärder i nära samarbete med 15 föreningar i Sjöstaden. Vår bostadsrättsförening ingår i detta samarbete. Det kan röra framtida investeringar i bergvärme, solceller och/eller solfångare.

Vi har några stora buskar nära fasaden och styrelsen beslutade att beställa ansning av buskarna och helt ta bort den tredje (precis vid entrén vid 17 B).

Styrelsen har beslutat att revidera föreningens ordningsregler, arbetet kommer att pågå under hösten.

Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att vi på sikt ska ersätta nuvarande passersystem med ett system som är mer modernt och flexibelt. Vi har bett SBC att ta fram offerter samt undersöka om grannföreningarna är intresserade av att göra gemensamt inköp för att få ner priset.

Grannföreningen är intresserade av ett samarbete runt utformningen av innegården. En arbetsgrupp med representanter från båda styrelserna ska träffas för att diskutera och lägga fram förslag på en framtida utformning tillsammans med en trädgårdsarkitekt.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 18/6

2018-07-01

Brandsäkerhet

Styrelsen har låtit Brandsäkra göra en genomgång av fastigheterna. I stort har vi en god brandsäkerhet men utifrån genomgången finns det några punkter vi behöver åtgärda, t ex brandtätning efter tidigare hålupptagning, byte av gasfjädrar, samt Vi behöver bland annat sätta upp skyltar att brandutgång inte får blockeras (dörr bredvid 88ans entré).

Garagestädning. 

Garaget är smutsigt och styrelsen har beslutat att beställa en städning via SBC. Vi kommer att meddela de som har garageplats i god tid så att bilarna kan flyttas.

Passersystem

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att byta det nuvarande passersystemet men det visar sig svårt att få in offerter. Vi har därför beslutat att börja med ett digitalt system för uthyrning av gästlägenhet.

Avtalet med HA Recycling

Styrelsen har beslutat säga upp avtalet med HA recycling (Veolia) och kommer att återgå till tidigare leverantör Suez. Kostnaden är ungefär lika men vi hoppas på bättre service igen. Observera att alla behöver hjälpas åt för att det ska vara snyggt i soprummet. Till exempel måste man vika ihop kartonger annars fylls kärlen mycket fort.

Innergården

Grannföreningen har svarat och är positivt intresserade att rusta upp innergården. Vi kommer att ordna ett gemensamt möte och diskutera vad som skall/kan göras med innergården.

Sopsugssamfälligenheten

Sjöstadens samfällighetsförening kommer att övertas av kommunen. Bygglov för ny sopsuganläggning i området är godkänd. Det har även tagits fram en krisplan för vilka åtgärder som behöver vidtas vid långa driftsstopp i sopsuganläggningen.

Strategisk partnering rörande energiåtgärder

Styrelsen har skrivit under en avsiktsförklaring att delta i detta projekt rörande energiåtgärder i Hammarby Sjöstad.

Principer vid andrahandsuthyrning
Vid framtida uthyrningar ska bostadsrättsinnehavaren förse hyresgästen med föreningens trivselregler och stadgar. Vi har även beslutat att våra trivselregler (som finns på föreningens hemsida).

Uppdrag enligt årsstämman
Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp för kommande internetlösning för fastigheten enligt en motion från Mikael Rosander. Inga övriga medlemmar har anmält intresse att delta i arbetsgruppen. Därför bildar Jan Tufvander, Annelie Sonnerby Nylander och Mikael Rosander en arbetsgrupp och möte hålls i början av september.

Gästlägenheten över sommaren

Första två veckorna i juli hanterar Joachim Sunnanbo. Det är ingen medlem som anmält intresse för att administrera bokningar de två sista veckorna därför kommer lägenheten inte finnas tillgänglig för uthyrning.

Höstens styrelsemöten

27/8, 24/9,17/10, 19/11,17/12 glögg den 6/12, kl 19.00 – 21.00. Vill medlem lyfta något till styrelsen är det lämpligt att höra av sig en vecka före mötet.

Styrelsen

 

 

Styrelsemöten hösten 2018 + Glögg!

2018-06-19

Här kommer datum för höstens styrelsemöten. Vill du som medlem lyfta något till styrelsen är det lämpligt att höra av sig en vecka före nästa möte.

24/9, 17/10, 19/11, 17/12  kl. 19.00 - ca 20.30.

Den sedvanliga GLÖGGAFTONEN är planerad till torsdag den 6 december, varmt välkomna.

Budget 2018 och flerårsplan för budget

2018-06-11

Nu ligger det två nya dokument under fliken ekonomi. Dels budgeten för år 2018 dels en flerårsplan rörande budgeten för bostadsrättsföreningen.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 14 maj

2018-05-22

Innergården

Styrelsen har tillsammans med grannföreningen Sjöstadsviken intresse av att förbättra den gemensamma innergården. Vi har nu tagit fram förslag till landskapsarkitekt och ska tillsammans med den andra föreningen diskutera vilka åtgärder vi skulle vilja genomföra för att sedan anlita en landskapsarkitekt som kan ge oss ett kostnadsförslag.

Proloc säkerhetsdörrark

Brf Sjöstadsparterren är medlem i Sjöstadens ekonomiska förening som har avtal med Proloc. Styrelsen beslutade att delge föreningens medlemmar erbjudandet om att teckna avtal om installation av säkerhetsdörr.

Långtidsbudget

Styrelsen behandlade ett förslag till långtidsbudget. Några smärre justeringar skall göras till nästa möte. Därefter kommer den att läggas ut på föreningens hemsida.

Uppdrag enligt årsstämman
Styrelsen har enligt uppdrag från stämman inrättat en arbetsgrupp för internetlösning för fastigheten. Första mötet i gruppen ska hållas i början av september. Ytterligare deltagare i arbetsgruppen är välkomna att anmäla intresse till janjoh33@gmail.com.

Gästlägenheten över sommaren
En medlem i styrelsen hanterar uthyrning av gästlägenheten de två första veckorna i juli. En förfrågan har gått ut via föreningens hemsida om någon kan tänka sig ta över uthyrningen de två övriga veckorna. Om ingen anmäler sig kommer gästlägenheten inte att kunna bokas de sista två veckorna i juli.

Styrelsen

Proloc säkerhetsdörr

2018-05-16

Nu ligger ett erbjudande om att teckna avtal för installation av säkerhetsdörr i era postfack.

Styrelsen

Protokoll från senaste årsstämman finns nu på hemsidan

2018-05-13

Mobil miljöstation

2018-01-29

1. Hammarby Sjöstad - Jan Inghes torg, kl. 17-17.45
2. Hammarby Sjöstad - Korphoppsgatan 9, kl. 18-18.45

 

 

 

 

 

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.