!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Styrelsemöten hösten 2018 + Glögg!

2018-06-19

Här kommer datum för höstens styrelsemöten. Vill du som medlem lyfta något till styrelsen är det lämpligt att höra av sig en vecka före nästa möte.

27/8, 24/9, 15/10, 19/11, 17/12 - alltid en måndag och alltid kl. 19.00 - ca 20.30.

Den sedvanliga GLÖGGAFTONEN är planerad till torsdag den 6 december, varmt välkomna.

Budget 2018 och flerårsplan för budget

2018-06-11

Nu ligger det två nya dokument under fliken ekonomi. Dels budgeten för år 2018 dels en flerårsplan rörande budgeten för bostadsrättsföreningen.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 14 maj

2018-05-22

Innergården

Styrelsen har tillsammans med grannföreningen Sjöstadsviken intresse av att förbättra den gemensamma innergården. Vi har nu tagit fram förslag till landskapsarkitekt och ska tillsammans med den andra föreningen diskutera vilka åtgärder vi skulle vilja genomföra för att sedan anlita en landskapsarkitekt som kan ge oss ett kostnadsförslag.

Proloc säkerhetsdörrark

Brf Sjöstadsparterren är medlem i Sjöstadens ekonomiska förening som har avtal med Proloc. Styrelsen beslutade att delge föreningens medlemmar erbjudandet om att teckna avtal om installation av säkerhetsdörr.

Långtidsbudget

Styrelsen behandlade ett förslag till långtidsbudget. Några smärre justeringar skall göras till nästa möte. Därefter kommer den att läggas ut på föreningens hemsida.

Uppdrag enligt årsstämman
Styrelsen har enligt uppdrag från stämman inrättat en arbetsgrupp för internetlösning för fastigheten. Första mötet i gruppen ska hållas i början av september. Ytterligare deltagare i arbetsgruppen är välkomna att anmäla intresse till janjoh33@gmail.com.

Gästlägenheten över sommaren
En medlem i styrelsen hanterar uthyrning av gästlägenheten de två första veckorna i juli. En förfrågan har gått ut via föreningens hemsida om någon kan tänka sig ta över uthyrningen de två övriga veckorna. Om ingen anmäler sig kommer gästlägenheten inte att kunna bokas de sista två veckorna i juli.

Styrelsen

Proloc säkerhetsdörr

2018-05-16

Nu ligger ett erbjudande om att teckna avtal för installation av säkerhetsdörr i era postfack.

Styrelsen

Gästlägenheten under sommaren

2018-05-16

 

Gästlägenheten hanteras för närvarande av en medlem i föreningen. Under juli månad finns hen inte på plats att sköta alla bokningar. Joachim Sunnanbo kommer ta över uthyrningen de två första veckorna i juli.

Nu undrar vi om någon kan ta på sig att sköta bokningen de två sista veckorna i juli. Anmäl i så fall intresse till: janjoh33@gmail.com

Om ingen anmäler intresse kommer gästlägenheten att hållas stängd nämnda veckor.

 

Styrelsen

Nattvandring i Sjöstaden

2018-05-14

Här kommer lite förnyad info ifrån Nattvandringen i Hammarby Sjöstad.

Förra veckan i onsdags så var vi ute och gick som undantag och det var bra för vi gjorde en insats som hade mycket stor betydelse. Så vi gör skillnad!! Även på plats inte bara proaktivt.

Vi har i vår samverkan fått höra om följande som vi även vill uppmärksamma er på:

  • Franzensparken - Det förekommer mycket nedskräpning i Franzens parken dagtid och kvällstid. Misstanke finns om att folk börjat sova i denna park eller i närheten. En del ungdomar har setts röka annat än cigaretter samt att det förekommit eldning av tidningar och att man smällt smällare i de små husen.
    Ser ni några aktiviteter som inte bör förekomma i parken vänligen hör av er till polisen. 11414 – vid akuta ärenden 112.
  • Farliga aktiviteter bland ungdomar - Förutom eldning så har det nu blivit en ny sport att klättra upp på tak i Hammarby Sjöstad. Viktigt här att alla BRFer ser till att det inte går för obehöriga att ta sig upp på taken samt att information når fram till föräldrar. (Skolor och polis är underrättade.)
  • Skolavslutning - Vi har nu en Skolavslutning i antågande – dagar då man firar ett avslut och en härlig spännande sommar ska ta vid. Detta är tider då många ungdomar provar på alkohol första gången eller dricker lite för mycket. Ibland går det inte så väl – därav är det viktigt igen och påminna om att vi vuxnabehöver synas och finnas därute för dem.

Just nu nattvandrar vi lördagar kl. 21.00 – ca 24.00. Men vi vill gärna gå mer och det skulle kunna bli det om fler bidrog till vandringarna. En vandring tar 3 timmar – visst har du den tiden? En gång per år eller säsong?

  Om vandringarna:

Vandringarna leds alltid av en van vandrare och vi går minst tre i varje grupp (med något undantag). Vi har alltid trevligt tillsammans och de ungdomar som vi träffar uppskattar mycket att vi är ute. De brukar utbrista i orden: "Men är ni ute för oss?" och sedan le stort 😊

Nattvandring i Hammarby Sjöstad tillhör stiftelsen Nattvandring.nu varav vi bär deras jackor, följer deras regler och värderingar. Vi är försäkrade via Skandia under våra vandringar. Alla är välkomna att vandra – dock ser vi helst att man är över 20år. Vi välkomnar även engelsktalande – bara vi får information i förväg.

Skulle man vilja vandra annan dag eller kortare tid så är det bara att komma med förslag så ska vi se på möjligheterna. Hellre en kortare vandring än ingen alls.

Glöm sedan inte att det går bra att vandra själv, med hunden eller en granne – det viktigaste är att vi vuxna syns och finns för våra ungdomar och varandra.

  Vill man veta mer eller anmäla sig till nattvandringen så kan kontakt ske via:

Arbetsgrupp ny IT leverantör

2018-05-14

Vid årsstämman godkändes en motion om att bilda en arbetsgrupp som ska se över möjligheterna att skaffa en bättre IT miljö i föreningen.

I arbetsgruppen ingår för närvarande: Mikael Rosander, Jan Tufvander och Annelie Sonnerby Nylander.

Om det finns ytterligare personer som vill ingå i arbetsgruppen anmäl er till Jan-Eric Johansson på följande mailadress: janjoh33@gmail.com

Arbetsgruppen håller sitt första möte i början av september.

 

Protokoll från senaste årsstämman finns nu på hemsidan

2018-05-13

Information från styrelsemöte i mars

2018-04-02

BRF Sjöstadsviken har tillsammans med oss intresse av att se över den gemensamma innergården och dess utseende och användande. Kan den omdisponeras och nyttjas på annat sätt än idag? Bägge föreningarna ska ta in underlag för kostnad för sådant arbete och gemensamt komma överens om åtgärder.

Vi har fått in synpunkter på snöröjningen för passagen mellan nr 15 och nr 17 och frågan om vår förening kan ta över snöröjningen från Stockholms stad. Styrelsen anser att det är Stockholms stads skyldighet att tillse att den gången blir korrekt snöröjd. Anser man att Stockholms stad brustit gällande snöröjning så får man felanmäla detta på sedvanligt sätt.

Laddstolpar i garaget

Erbjudande har inkommit från företaget Electric city om att vara föreningen helt behjälplig med ansökan om bidrag samt montage av laddstolpar till garaget. Den totala kostnaden per stolpe efter bidrag blir då 25 000 kr. Styrelsen har beslutat att ge Electric city uppdrag att söka bidrag för 6 st. laddstolpar. Om föreningen beviljas bidrag kommer installationen ske 2019 då vi inte budgeterat utgiften i årets budget.

Sjöstadsföreningen har erbjudit möjlighet att ha en p – plats för bil pool i föreningens garage. Styrelsen beslutade att avstå då det kan innebära stora kostnader för föreningen. Vi menar också att det finns gott om bilpoolsbilar på Rorgängargatan precis utanför fastigheten.

Ekonomi

För innevarande år ligger föreningen mot ett positivt resultat samtidigt beslutar styrelsen att vi behöver se över långtidsbudgeten och eventuellt göra justeringar. 

Fyra (4) motioner har inkommit till förenings årsstämma.  Svaren på dessa kommer att delas ut i postfack tillsammans med kallelsen till årsstämman. Årsredovisningen kommer att skickas ut i början av april via Fastum.

Grovsoprum och tömningscykler av kärlen.

För att förbättra miljön i soprummet har styrelsen beslutat ändra föreldningen av kärlen. Vi minskar ner med ett pappersåtervinningskärl mot att vi ökar med ett kartongåtervinningskärl. Detta är ett första försök att få bättre ordning i soprummet. Skulle detta inte hjälpa får vi överväga att öka på tömningscykeln. Vi uppmanar även medlemmarna att vika kartongen då detta skapar mer utrymme i kärlet.

Container

Styrelsen har beslutat att beställa en låsbar container som kommer att finnas tillgänglig 17 till 21 maj. Information om detta anslås i hissarna. Grannföreningen Sjöstadsviken erbjuds att ställa container för sina medlemmar på platsen framför fastigheten. Vi kommer inte att dela denna container med grannföreningen.

Styrelsen

Information från styrelsemöte den 26 februari

2018-03-10

Styrelsen avvaktar svar från JM angående vår egen besiktning av fasaden

Kostnaden för avtalet med Kone för skötsel av hissarna har ökat markant de senaste åren. Styrelsen beslöt därför att ansöka om medlemskap i Sjöstadsföreningens ekonomiska förening och på så sätt kunna nyttja den rabatt som erbjuds via medlemskap. Kostnaden för medlemskap är låg i förhållande till hur mycket vår kostnad kommer att minska

Även försäkringskostnaderna hos Trygg Hansa har ökat med nästan 50 %. Detta beror på dels på en tidigare vattenskada i en lägenhet men framförallt på grund av branden på en balkong.

Soprummet är fortfarande ett problem och styrelsen överväger tätare tömning för att minska problemen där. Vi ska först undersöka om det töms i den takt som beställts.

En ny lösning på boknings- och låssystem ses över vad gäller gemensamhetslokalen. Styrelsen har beslutat att begära in offerter från två olika företag. Då vårt nuvarande passersystem börjar bli till åren kan det vara mer ekonomiskt att byta hela systemet där gästlägenheten är en av delarna.

Ett förslag på utsmyckning av entrén kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. De vita väggarna i entrén föreslås förses med bilder från husets tillblivelse.

Energiåtgärder

Styrelsen har också beslutat att ansluta oss till Fortums system där vi delar våra data rörande energiåtgång. En offert ska också begäras för ett antal laddare för elbilar i garaget.

10-årsjubileum

Vårt hus fyller 10 år i år och det tänker vi fira. Boka in den 3 juni! En festkommitté ska tillsättas, är du intresserad hör av dig till Per Eriksen, och först till kvarn, gruppen ska bestå av max fem personer.

Styrelsen

Mobil miljöstation

2018-01-29

1. Hammarby Sjöstad - Jan Inghes torg, kl. 17-17.45
2. Hammarby Sjöstad - Korphoppsgatan 9, kl. 18-18.45

 

 

 

 

 

Information från senaste styrelsemötet

2017-11-14

Teknisk förvaltning

Styrelsen har beslutat byta leverantör av teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningen. Från och med den 1 januari 2018 är det SBC som står för denna service.

 

Översyn av avtal och underhållsplan

Styrelsen genomför en översyn över vilka avtal som ska sägas upp eller omförhandlas. Samtidigt har styrelsen fastslaget föreningens underhållsplan för 2018.

 

Grovsopor

Styrelsen har beslutat att vi byter hämtning av grovsopor från Suez till HA Recycling och i samband med bytet köper vi våra kärl, vilket på sikt innebär lägre kostnader.

 

Budget

Styrelsen har också diskuterat budgeten och beslutat att inte höja av avgifterna för nästa år.

 

Styrelsen

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Ställ inte saker i trapphuset!

2017-08-16

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB


Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.