!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Ordningsregler för BRF Sjöstadsparterren

Allmänt

För att vi skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på.

Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende mer trivsamt. Nedanstående ordningsregler är utfärdade med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Reglerna är antagna av styrelsen i november 2015, och bygger på tidigare regler som vuxit fram sedan vi påbörjade inflyttningen.

Givetvis kan det uppstå situationer som gör det nödvändigt för styrelsen att utfärda särskilda bestämmelser. Som föreningsmedlem är du skyldig att följa styrelsens beslut. Du bör då ha som utgångspunkt att styrelsens ambition alltid är att skapa trivsamma och ekonomiskt vettiga förhållanden i föreningen.

Styrelsen kan inte ensam skapa ett gott förhållande i föreningen. För att detta skall kunna uppnås krävs även din medverkan.

Bostadsrättslagens 7 kapitel och föreningens stadgar redovisar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Lagens 7 kap 9 § ålägger bostadsrättshavaren att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han/hon ska rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar. Bostadsrättsinnehavaren har att se till att vad som åligger honom själv också iakttas av hans gäster och av annan som han inrymt i lägenheten, eller som där utför arbete för hans räkning.

Bostadsrättsinnehavare som bryter mot ordningsregler riskerar att nyttjanderätten förverkas enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 18, samt enligt föreningens stadgar.

Underhåll och förändringar av lägenheten

Lägenhetens skick är ditt ansvar. Du har vissa rättigheter att ändra i din lägenhet och en hel del ombyggnationer och reparationer får ske utan styrelsens tillstånd. Det är särskilt viktigt att medlemmarna inte orsakar skador för varandra eller föreningen. Större ändringar (som t ex att sätta upp eller ta ner väggar) skall anmälas till styrelsen. Vid tveksamhet vad som utgör större arbeten är det bättre att anmäla, än att avstå från att upplysa föreningen om de tänkta ingreppen.

Ingrepp får inte göras i bärande väggar. Det är inte heller tillåtet att göra ingrepp i fasta VVS-installationer eller ventilation, eller att skada tätskikten i våtutrymmen. Kökskåpan får t ex inte bytas mot en köksfläkt, då det skulle störa ventilationssystemet. Särskild försiktighet bör iakttas vid elarbeten.

Medlemmen ska alltid anlita ansvarsförsäkrad fackman vid byggnadspåverkande arbeten eller arbeten där det finns risk för skada (som t ex vid installation av utrustning, elarbeten eller arbeten som påverkar lägenhetens tätskikt).

Föreningen kan komma att ställa skadeståndsanspråk vid eventuell skada utanför lägenheten, då det inte får belasta övriga medlemmar att en medlem förorsakar en skada.

Underhåll av fastigheten, ej lägenheter, svarar föreningen för och årligen avsätts pengar för det yttre underhållet.

Lägenhetsinnehavaren får inte utan styrelsens medgivande göra förändringar som påverkar fasaden eller andra yttre delar av huset. Speciellt viktigt är att inte ingrepp görs i fasaden då detta allvarligt kan skada fastigheten.

Hushållsmaskiner och akvarium

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tillse att vattnet är avstängt vid ballofix (som är monterat i lägenheten) när t ex diskmaskin eller tvättmaskin inte används. Maskiner som kan orsaka brand eller vattenskada ska inte lämnas utan uppsikt. Installation och avinstallation av hushållsmaskin ska alltid ske av ansvarsförsäkrad fackman. Lägenheten är utrustad med ballofixer och plastmatta under diskmaskin, som inte får avlägsnas.

Akvarier är tillåtet, men medlemmen ansvarar för att akvarier underhålls och inte orsakar skada.

Balkonger, grillning, uppsättning av markiser och parabol

Om du skall hänga tvätt eller vattna blommor på balkongen är det viktigt att tillse att det inte verkar störande eller att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Mattor, sängkläder skakas och piskas ute på gården och ej på balkongen. All sorts affischering undanbedes, såväl i gemensamma utrymmen som från balkonger.

Vid rengörning av balkonggolv, se till att vatten inte rinner ner till underliggande balkonger.

Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus.

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

Grillning på balkongen är endast tillåtet med gasol- eller el-grill. Gasoltankar får av säkerhetsskäl inte vara större än 6 kilo och i övrigt måste de uppfylla alla svenska säkerhetsregler.

Markiser får uppsättas vid behov men dock inte fästas i fasaden. Markistyget skall vara Sandatex 94/15 (grått).

Parabolantenn på balkongen får sättas upp på balkongen endast om denna placeras på eget stativ. Observera således att antennen inte får sättas fast på balkongräcket eller i väggen.

Parkering på gården

Gårdsplanen utanför vårt höghus är till för i- och urlastning samt vid flytt. Den skall även vara framkomlig för ambulans och brandbilar vid behov. Parkering är därför tillåten på gårdsplanen under högst 15 minuter. Styrelsen har avtalat med Q-Park som bevakar att reglerna efterföljs och bötfäller dem som bryter mot förbudet.

Avtalet med Q-park baseras på lag 1984:318 om kontrollavgift vid olovlig parkering, i vilken bl a sägs att en ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en avgift utställdes till dess att en ny får utställas. Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

Musik, fester, TV, oljud m m

Tystnad skall råda mellan kl 22.00 och 07.00 måndag till lördag och mellan kl 23.00 och 09.00 under lördagsnatten.

Ovan gäller även för gemensamhetslokalen och den gemensamma terrassen. Vid användning av allmänna utrymmen ansvarar bostadsrättshavaren för att det är städat efteråt, och att allmän ordning råder under nyttjandet. För terrassen gäller vidare att man inte heller där får använda annat än el- eller gasolgrill.

Om du känner dig störd av din granne, tala i första hand med grannen om det. Skulle detta inte hjälpa kontaktar du styrelsen.

Störande arbeten

Spikning, slagborrning eller andra högljudda arbeten får endast utföras mellan kl 10.00 och 19.00.

Port och trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- och utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i portarna då de är klassade som utrymningsvägar vid brand. Detta gäller även varje våningsplan utanför lägenheterna.

Sällskapsdjur

Hund- och kattägare skall ta ansvar för sitt djur och efterleva den lag som gäller för ägare till hund och katt. Hundar, katter eller andra sällskapsdjur får inte rastas på gården. Om skada ändock skulle ske är djurets ägare skyldig att svara för återställande/avlägsnande av rester.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.

Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.

Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta felanmälas. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Bostadsrättsförsäkring

En bostadsrätt skiljer sig försäkringsmässigt från en hyresrätt då man har ett längre gående ansvar för skador som man kan åsamka fastigheten t ex genom brand eller vattenskada. Den egna lägenhetens ytskikt m m omfattas t ex inte av en vanlig hemförsäkring. Därför vill styrelsen starkt rekommendera att hemförsäkringen kompletteras med en bostadsrättsdel (bostadsrättsförsäkring). Kontakta ditt försäkringsbolag för fullständiga upplysningar om hur du bäst skyddar dig mot tyngande utgifter vid skada.

Extra nycklar

Extra nycklar kan göras hos CERTEGO, Västberga Alle 5 i Hägersten eller hos CERTEGO i Kista, Finlandsgatan 14. Medlem kan själv köpa ut nycklar till sin lägenhet mot uppvisande av giltighet och av SIS-godkänd legitimation. Nyckel bekostas av lägenhetsinnehavare och en orginalnyckel måste visas upp vid beställningen.

Inpasseringsbricka eller fjärrkontroll till garaget

Se hemsidan under flik garaget.

Felanmälan

På hemsidan och i trapphusentrén finns uppgifter om vart man vänder sig med felanmälan.

Gör alltid felanmälan när något behöver åtgärdas.

Felanmälan skall inte göras under jourtid om det inte är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl. Kontakta först en styrelseledamot om fel uppstår under jourtid. Tänk på att rensning av avlopp & vattenlås i lägenheten m m är ditt eget ansvar.

Gemensamma utrymmen & källare

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, takterrass, cykelrum, källare och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och ger lokalvårdare och fastighetsskötare möjlighet att utföra sina sysslor. Det är även viktigt att inte förvara saker på fel ställen ur brand och utrymningssynpunkt. Förråd får enbart användas för avsedda syften (t ex får mopeder inte ställas i utrymmen avsedda för cyklar).

För allas trevnad är det förbjudet att röka i våra gemensamma utrymmen.

Källsortering och sophantering

Källsorteringsrum för återvinning av tidningar, papper, plast, m m finns på Rorgängargatan 17, samt utanför Lugnets Allé 88 under innegårdens terrass.

Det är förbjudet att lämna grovsopor i återvinningsrummen. Grovsopor skall den enskilde själv transportera bort alternativt lägga i speciella sopcontainers som föreningen kommer att ställa upp 1–2 gånger per år. Följs inte detta påförs föreningen stora kostnader. Om sorteringen inte utförs korrekt är det också risk att källsorteringsrummen inte töms av sophanteringsentreprenören.

Samtliga kartonger som återvinns skall vara hopvikta/tillplattade. Vid tveksamheter över vilka föremål som kan återvinnas i föreningens återvinningsrum, läs på informationsskylten ovanför respektive återvinningskärl.

Det är förstås också förbjudet att lägga hushållssopor utanför lägenhetsdörren för att vid ett senare tillfälle bära ner dessa. Lika förbjudet är det att lämna sopor vid sopnedkasten när de är fulla – sopor får hållas i lägenheten eller deponeras på annat sätt vid större stopp.

Observera att utrymmet är kamerabevakat i syfte att följa upp ordningen.

Tvättstuga

Det är viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick, och sådan kostnad kan komma att vidarebefordras till aktuell lägenhetsinnehavare.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan och torkrummet efter vårt tvättpass. Tänk på att hålla tvättiderna

Föreningslokalen

Föreningen har en föreningslokal på nedre botten på Rorgängargatan 17B som får disponeras av medlemmarna efter bokning och mot avgift. Närmare anvisningar om hur detta går till och kostnader framgår av föreningens hemsida.

Garaget

Föreningen har ett gemensamt garage med Brf Sjöstadsviken. Föreningen disponerar 37 platser för uthyrning. Närmare villkor och anvisningar om hur man hyr en plats finns på hemsidan.

För garaget gäller att bilen måste stå på anvisad ruta. Moped, cykel, motorcykel får endast förvaras i garaget om det kan ske inom hyrd ruta och om den i övrigt inte hindrar andra.

Det är naturligtvis inte tillåtet att parkera på någon annans parkeringsplats. Om så har skett, ta kontakt med styrelsen eller Apcoa parking.

Vid in- och utpassering gäller att den som lämnar garaget har företräde vid möte i utfarten.

Dörrar till garaget får inte ställas upp annat än kortvarigt när lastning sker.

Takterrassen

Takterrassen högst upp i vårt höghus är gemensam för medlemmar i BRF Sjöstadsparterren och grannföreningen BRF Båtbyggarens medlemmar.

Tillträde till terrassen kan ske med lägenhetsnycklarna. Observera ordningsreglerna under avsnittet ”Musik, fester, TV, oljud m m”.

Överlåtelse av bostadsrätten

Överlåtelse av bostadsrätt kräver styrelsens medgivande. Styrelsen beviljar och avslutar medlemskap. Ansökan om medlemskap samt ett exemplar av överlåtelseavtalet skickas till föreningen. Hantering av pantsättning svarar föreningens ekonomiske förvaltare (fn Fastum) för. Panthandlingar skickas till Fastum, Box 904, 751 09 Uppsala. Telefon 018 - 56 32 00.

Styrelsen har beslutat att en överlåtelseavgift tas ut om 2,5 procent av prisbasbeloppet (f n ca 1000 kr). Avgiften betalas av köparen.

Pantsättningsavgift tas i förekommande fall ut av pantsättaren med 1 procent av prisbasbeloppet (f n ca 400 kr).

Andrahandsuthyrning

Lägenhetsinnehavaren får under begränsad tid hyra ut sin lägenhet i andra hand. Observera att de skyldigheter och regler som följer med bostadsrätten även gäller andrahandshyresgästen. Hyreslagens bestämmelser gäller mellan lägenhetsinnehavaren och hyresgästen.

Tillstånd till andrahandsuthyrning ges av styrelsen. För upplåtelse i andra hand krävs skäl, det kan ex vis handla om studier och arbete på annan ort, provbo med sambo etc. Tillstånd ges på begränsad tid. Alla andra former av uthyrning medges ej.

För andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift från medlemmen. Avgiften uppgår till 10 procent av basbeloppet. År 2015 är basbeloppet 44 500 kronor. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tillse att hyresgästen har tillgång till föreningens stadgar och trivselregler. Vid byte av hyresgäst under pågående godkänd andrahandsuthyrningsperiod debitera en avgift om 50% av den ordinarie avgiften för andrahandsuthyrning.