!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Terrassmöbler på plats!

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-21

Nu finns terrassmöblerna på plats! Det är bara gå upp till plan 12 oh njuta av solen.

Val av styrelse och nya stadgar

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-21

Vid årets stämma valdes ny styrelse och den blir densamma som nuvarande. Annelie Nylander, Åke Wilen och Per Eriksen valdes på två år.

Beslut fattades också om stadgar och dessa kommer att läggas upp här på vår hemsida.

Stämman gick på styrelsens svar på motionerna.

 

Valberedningens förslag

Publicerad: 2018-04-18 | Uppdaterad: 2018-04-18

Styrelsen består i dag av Annelie Nylander, Åke Wilén, Joachim Sunnanbo, Jan Tufvander, Jan-Eric Johansson och suppleanterna Per Eriksen och Torbjörn Rave.

Av dessa styrelseledamöter är Joachim Sunnanbo, Jan Tufvander, Jan-Eric Johansson och Torbjörn Rave (suppleant) valda på två år. De sitter alltså per automatik kvar i ett år till.

Då styrelsens arbete flutit på bra och styrelsens ledamöter tillsammans fungerar bra som grupp och det faktum att styrelsen presterat goda resultat föreslår valberedningen omval på ett år av Annelie Nylander, Åke Wilén och Per Eriksen (suppleant). Detta innebär att styrelsens sammansättning kommer att vara oförändrad.

Valborg i backen - Måndag den 30 april, 14:e gången

Publicerad: 2018-04-17 | Uppdaterad: 2018-04-17

 

Program 2018

17.00 - Ponnyridning, servering och övriga aktiviteter startar.

På plats finns även Superkaninen Knaskalle, nattvandrarna och Fryshuset.

18.30 - Körsång

19.00 - Brasan tänds

20.00 - Kvällens aktiviteter rundas av

Arrangör: Sjöstadsföreningen, medarrangör Hammarby sjöscoutkår och med stöd från en mängd sponsorer.

                     

Styrelsen

Information från styrelsemöte i mars

Publicerad: 2018-04-02 | Uppdaterad: 2018-04-02

BRF Sjöstadsviken har tillsammans med oss intresse av att se över den gemensamma innergården och dess utseende och användande. Kan den omdisponeras och nyttjas på annat sätt än idag? Bägge föreningarna ska ta in underlag för kostnad för sådant arbete och gemensamt komma överens om åtgärder.

Vi har fått in synpunkter på snöröjningen för passagen mellan nr 15 och nr 17 och frågan om vår förening kan ta över snöröjningen från Stockholms stad. Styrelsen anser att det är Stockholms stads skyldighet att tillse att den gången blir korrekt snöröjd. Anser man att Stockholms stad brustit gällande snöröjning så får man felanmäla detta på sedvanligt sätt.

Laddstolpar i garaget

Erbjudande har inkommit från företaget Electric city om att vara föreningen helt behjälplig med ansökan om bidrag samt montage av laddstolpar till garaget. Den totala kostnaden per stolpe efter bidrag blir då 25 000 kr. Styrelsen har beslutat att ge Electric city uppdrag att söka bidrag för 6 st. laddstolpar. Om föreningen beviljas bidrag kommer installationen ske 2019 då vi inte budgeterat utgiften i årets budget.

Sjöstadsföreningen har erbjudit möjlighet att ha en p – plats för bil pool i föreningens garage. Styrelsen beslutade att avstå då det kan innebära stora kostnader för föreningen. Vi menar också att det finns gott om bilpoolsbilar på Rorgängargatan precis utanför fastigheten.

Ekonomi

För innevarande år ligger föreningen mot ett positivt resultat samtidigt beslutar styrelsen att vi behöver se över långtidsbudgeten och eventuellt göra justeringar. 

Fyra (4) motioner har inkommit till förenings årsstämma.  Svaren på dessa kommer att delas ut i postfack tillsammans med kallelsen till årsstämman. Årsredovisningen kommer att skickas ut i början av april via Fastum.

Grovsoprum och tömningscykler av kärlen.

För att förbättra miljön i soprummet har styrelsen beslutat ändra föreldningen av kärlen. Vi minskar ner med ett pappersåtervinningskärl mot att vi ökar med ett kartongåtervinningskärl. Detta är ett första försök att få bättre ordning i soprummet. Skulle detta inte hjälpa får vi överväga att öka på tömningscykeln. Vi uppmanar även medlemmarna att vika kartongen då detta skapar mer utrymme i kärlet.

Container

Styrelsen har beslutat att beställa en låsbar container som kommer att finnas tillgänglig 17 till 21 maj. Information om detta anslås i hissarna. Grannföreningen Sjöstadsviken erbjuds att ställa container för sina medlemmar på platsen framför fastigheten. Vi kommer inte att dela denna container med grannföreningen.

Styrelsen

Vik gärna ihop kartongerna

Publicerad: 2018-03-22 | Uppdaterad: 2018-03-22

En av kärlen för tidningar har nu blivit bytt mot en för kartong. 

För att inte kärlen ska bli fulla vik gärna ihop kartongen. Annars ser det snabbt ut som på bilden 

 

Container för grovsopor

Publicerad: 2018-03-21 | Uppdaterad: 2018-04-08

Styrelsen har beställt en container för grovsopor som levereras torsdag den 17 maj och hämtas måndag den 21 maj.

Styrelsen

Hämtningsdagar för grovsopor 

Publicerad: 2018-03-19 | Uppdaterad: 2018-03-19

Nedan är hämtningsdagar för våra grovsopor.

Tänk på att vika ihop kartonger så att mer får plats!

Glas jämna veckor fredagar.

Tidningar jämna veckor torsdagar.

Pappers förpackningar jämna torsdagar.

Plast och metall jämna veckor torsdagar.

Information från styrelsemöte den 26 februari

Publicerad: 2018-03-10 | Uppdaterad: 2018-03-10

Styrelsen avvaktar svar från JM angående vår egen besiktning av fasaden

Kostnaden för avtalet med Kone för skötsel av hissarna har ökat markant de senaste åren. Styrelsen beslöt därför att ansöka om medlemskap i Sjöstadsföreningens ekonomiska förening och på så sätt kunna nyttja den rabatt som erbjuds via medlemskap. Kostnaden för medlemskap är låg i förhållande till hur mycket vår kostnad kommer att minska

Även försäkringskostnaderna hos Trygg Hansa har ökat med nästan 50 %. Detta beror på dels på en tidigare vattenskada i en lägenhet men framförallt på grund av branden på en balkong.

Soprummet är fortfarande ett problem och styrelsen överväger tätare tömning för att minska problemen där. Vi ska först undersöka om det töms i den takt som beställts.

En ny lösning på boknings- och låssystem ses över vad gäller gemensamhetslokalen. Styrelsen har beslutat att begära in offerter från två olika företag. Då vårt nuvarande passersystem börjar bli till åren kan det vara mer ekonomiskt att byta hela systemet där gästlägenheten är en av delarna.

Ett förslag på utsmyckning av entrén kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. De vita väggarna i entrén föreslås förses med bilder från husets tillblivelse.

Energiåtgärder

Styrelsen har också beslutat att ansluta oss till Fortums system där vi delar våra data rörande energiåtgång. En offert ska också begäras för ett antal laddare för elbilar i garaget.

10-årsjubileum

Vårt hus fyller 10 år i år och det tänker vi fira. Boka in den 3 juni! En festkommitté ska tillsättas, är du intresserad hör av dig till Per Eriksen, och först till kvarn, gruppen ska bestå av max fem personer.

Styrelsen

Mobil miljöstation

Publicerad: 2018-01-29 | Uppdaterad: 2018-04-24

1. Hammarby Sjöstad - Jan Inghes torg, kl. 17-17.45
2. Hammarby Sjöstad - Korphoppsgatan 9, kl. 18-18.45

 

 

 

 

 

Möjlighet att hyra ett förråd mitt i Hammarby Sjöstad

Publicerad: 2017-11-19 | Uppdaterad: 2017-11-19

Sjöstadsföreningen hyr förrådsutrymme av Sjöstadens Förråd och
förvaring på Aktergatan i Hammarby Sjöstad sedan några år. En
välskött förrådsanläggning som nu utvidgar sin verksamhet och
erbjuder boende i våra medlemsföreningar rabatt på förhyrning av förråd.

Är du intresserad kontakta i så fall "Sjöstadens förråd och förvaring" på: 08-718 06 00 eller via hemsidan www.sjostadensforrad.se.
Under de första tre månaderna erbjuder man 25 % rabatt.

Styrelsen

Information från senaste styrelsemötet

Publicerad: 2017-11-14 | Uppdaterad: 2017-11-14

Teknisk förvaltning

Styrelsen har beslutat byta leverantör av teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningen. Från och med den 1 januari 2018 är det SBC som står för denna service.

 

Översyn av avtal och underhållsplan

Styrelsen genomför en översyn över vilka avtal som ska sägas upp eller omförhandlas. Samtidigt har styrelsen fastslaget föreningens underhållsplan för 2018.

 

Grovsopor

Styrelsen har beslutat att vi byter hämtning av grovsopor från Suez till HA Recycling och i samband med bytet köper vi våra kärl, vilket på sikt innebär lägre kostnader.

 

Budget

Styrelsen har också diskuterat budgeten och beslutat att inte höja av avgifterna för nästa år.

 

Styrelsen

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

Publicerad: 2017-08-23 | Uppdaterad: 2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Ställ inte saker i trapphuset!

Publicerad: 2017-08-16 | Uppdaterad: 2017-08-17

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB