!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Med önskan om en brandsäker jul!

Publicerad: 2017-12-03
Uppdaterad: 2017-12-03

Adventsljus, knäck och julstämning i all ära. Men julen är också en
tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus, glömda spisplattor och
torra julgranar är de vanligaste brandorsakerna under december månad.

En brandsläckare, brandfilt och brandvarnare ger en bra beredskap i
händelse av brand. Det ger möjlighet att bekämpa elden i ett tidigt
skede och därmed undvika en större katastrof.

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Hur fint man än tycker att det
är ska brännbara material som mossa och dekorationer av plast eller
papper absolut inte användas i adventsljusstaken. Ta för vana att
den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem.

Den allra vanligaste orsaken vid bostadsbränder är den glömda spisen.
Stäng av spisplattan om du måste gå ifrån köket och lämna inte
plattan på utan uppsikt. Det kan lätt bli torrkokning som kan orsaka
brand.

Brandförloppet i ett hem kan gå väldigt snabbt. En fungerande
brandvarnare är en billig livförsäkring som varnar redan innan brand
brutit ut.

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld. En
torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med
en ljuslåga eller ett tomtebloss. Se till att granen alltid står i vatten.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Information från senaste styrelsemötet

Publicerad: 2017-11-28
Uppdaterad: 2017-12-03

Styrelsen hade sitt möte måndag den 20 november.  Bland ärendena som fanns på agendan var:

Soprummet

Tyvärr är det fortfarande några medlemmar som slänger sopor i källsorteringsrummet som ska lämnas på återvinningscentralerna. Styrelsen kommer uppdaterainformationen om hur vi ska sortera våra grovsopor och lägga ut på hemsidan samt anslå på väggar. Att slänga fel sopor innebär extra kostnader för föreningen då vi får beställa speciell hämtning.

Gästlägenheten

Gästlägenheten kommer att förses med ett digitalt lås som innebär att den framöver kommer att bokas i en app. Detta kommer att förenkla uthyrningen (utlämning av nycklar mm). Det digitala låset kommer att installeras efter årsskiftet och alla medlemmar kommer att få information om hur det fungerar.

Garagehyra

Styrelsen har beslutat höja hyran av garageplats. Nya hyran blir 1 500 kr/månad och blir i och med det samma som grannföreningen debiterar för sina platser i samma garage.

En gran är beställd till gården som förhoppningsvis bidrar till en ”God Jul” känsla för alla. Om detta inte hjälper kanske vår gemensamma glöggkväll, den 4 december med start kl 18.30 i vår gemensamhetslokal, hjälper till med den saken.

Styrelsen

 

 

Utskriftvänlig version

Möjlighet att hyra ett förråd mitt i Hammarby Sjöstad

Publicerad: 2017-11-19
Uppdaterad: 2017-11-19

Sjöstadsföreningen hyr förrådsutrymme av Sjöstadens Förråd och
förvaring på Aktergatan i Hammarby Sjöstad sedan några år. En
välskött förrådsanläggning som nu utvidgar sin verksamhet och
erbjuder boende i våra medlemsföreningar rabatt på förhyrning av förråd.

Är du intresserad kontakta i så fall "Sjöstadens förråd och förvaring" på: 08-718 06 00 eller via hemsidan www.sjostadensforrad.se.
Under de första tre månaderna erbjuder man 25 % rabatt.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Information från senaste styrelsemötet

Publicerad: 2017-11-14
Uppdaterad: 2017-11-14

Teknisk förvaltning

Styrelsen har beslutat byta leverantör av teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningen. Från och med den 1 januari 2018 är det SBC som står för denna service.

 

Översyn av avtal och underhållsplan

Styrelsen genomför en översyn över vilka avtal som ska sägas upp eller omförhandlas. Samtidigt har styrelsen fastslaget föreningens underhållsplan för 2018.

 

Grovsopor

Styrelsen har beslutat att vi byter hämtning av grovsopor från Suez till HA Recycling och i samband med bytet köper vi våra kärl, vilket på sikt innebär lägre kostnader.

 

Budget

Styrelsen har också diskuterat budgeten och beslutat att inte höja av avgifterna för nästa år.

 

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

Publicerad: 2017-08-23
Uppdaterad: 2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Ställ inte saker i trapphuset!

Publicerad: 2017-08-16
Uppdaterad: 2017-08-17

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB


Utskriftvänlig version

Höstens styrelsemöten

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2017-11-21

Höstens styrelsemöte äger rum 

18/12

Om du vill att styrelsens ska ta upp ett ärende behöver vi ha det till oss skickat med e-post minst en vecka innan mötet på mail till styrelsen@sjostadsparterren.se 

 

Och notera även att den 4/12 har vi glöggkväll 

Utskriftvänlig version

Regler för inglasning av balkong

Publicerad: 2017-02-08
Uppdaterad: 2017-02-08

Brf. Sjöstadsparterren beviljades 2013-04-15 bygglov[1] för inglasning av samtliga balkonger med undantag för de som har befintligt överliggande tak. Inglasningen utförs utan vertikala aluminiumramar. Bygglovet baseras på att moderna inglasningar är nästan osynliga och att vid val av inglasning ska inverkan på fastighetens fasader minimeras. För ytterligare information, se bygglovet.

Balkonger som gränsar till varandra och som har en skärmvägg emellan måste vid inglasningen åtskiljas av en brandvägg med brandskyddsklass E30.

 

Föreningen har utifrån bygglovets begränsningar fattat följande beslut:

 

  • Endast inglasning med full höjd, dvs från golv till tak får ske.
  • Bostadsrättsinnehavaren som gör inglasning är skyldig att montera brandvägg så att klass E30 uppnås i de fall det finns en intilliggande balkong.
  • solskydd ska helst vara integrerat i inglasningen, typ plisségardin färg grå ogenomskinlig eller genomskinlig. Väljes annan lösning ska färgen vara lika markis, dvs. Sandatex 15-79. Eventuell fast installation (håltagning i balkongtak) godkänns av styrelsen.
  • Bostadsrättsinnehavaren upphandlar själv sin inglasning enligt föreningens regler för inglasning, gällande bygglov och särskilt inglasningsavtal med bostadsrättsföreningen.

Steg för steg-instruktion

 

  • Avtal ”inglasning av balkong” tecknas mellan BRH och Brf. Sjöstadsparterren (BRF). BRH lämnar två exemplar ifyllda och undertecknade till BRF. I slutet av avtalshandlingen finns också en text som BRH:s valda leverantör av inglasningen skall skriva under.
  • Av BRF undertecknat avtal återlämnas till BRF (BRF behåller ett exemplar)
  • BRH beställer inglasning av sin valda leverantör.
  • BRH gör senast två veckor innan montagestart bygganmälan till Stadsbyggnadsnämnden.
  • BRH:s leverantör monterar inglasning och ev. brandvägg.
  • BRH anmäler färdigt montage till BRF för ev. besiktning.

 

[1][1] Dnr 2012-10929-575

Utskriftvänlig version